Wat is SONY Certification Green Partner?

Sony wijst leveranciers die samenwerken bij de productie van milieuvriendelijke producten aan als Green Partners. Sony heeft in 2001 de "Sony Green Partner Standards" ingesteld met als doel leveranciers aan te moedigen om Green Partner-milieubeheersystemen te introduceren.

LEMO streeft ernaar het "Green Partner Environmental Quality Approval Program" te volgen waarin de gereguleerde stoffen worden beschreven. Dit document (SS-00259) groepeert REACH en RoHS en andere nationale voorschriften uit verschillende landen.

In het kader van deze verbintenis voert LEMO onder andere regelmatige controles van alle leveranciers, ICP-tests, audits, zelfevaluatie en personeelstraining uit.

Gemeenschappelijke elementen en belangrijkste verschillen tussen RoHS en REACH?

Als gemeenschappelijke elementen beperken zowel RoHS als REACH het gebruik van stoffen (verbod of beperking van het gebruik) en beide zijn Europese voorschriften die van toepassing zijn binnen de EER (landen van de Europese Economische Ruimte).

Over de belangrijkste verschillen:

  • REACH regelt de levenscyclus van alle stoffen in allerlei producten. RoHS reguleert het gebruik van een zeer beperkt aantal stoffen alleen in elektrische en elektronische apparaten.
  • Referentiebasis voor beperking van het stofgehalte: REACH ->% per gewicht van een onderdeel / RoHS ->% per gewicht van een homogeen materiaal
Wat is artikel 33 van REACH?

Artikel 33 vereist dat elke leverancier van een artikel in de EU dat SVHC's bevat boven de drempel van 0,1 gewichtsprocent de klant voldoende informatie moet verstrekken om veilig gebruik van het artikel mogelijk te maken.

Wat is de Candidat list?

Onder REACH worden de meest gevaarlijke stoffen op de markt geleidelijk toegevoegd aan een lijst die bekend staat als de 'Candidate list', om ervoor te zorgen dat het gebruik ervan correct wordt gecontroleerd en dat zo snel mogelijk veiligere alternatieven worden gevonden. De stoffen op deze lijst worden 'Substances of Very High Concern' (SVHC's) genoemd.

Juridisch gezien verbiedt het niets om deze stoffen in het product te hebben, maar er is een plicht om binnen een periode van 45 dagen na ontvangst van het verzoek van de klant te informeren over de naam van het molecuul en manieren om het te beschermen.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) publiceert de SVHC-lijst op zijn webpagina: (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Wat is een homogeen materiaal?

Een homogeen materiaal is ofwel een materiaal met een uniforme samenstelling of een materiaal dat bestaat uit een combinatie van materialen, die niet kunnen worden gescheiden of in verschillende materialen kunnen worden gescheiden door mechanische acties zoals losschroeven, snijden, pletten, slijpen of schurende processen.

Wat zijn maximale concentratiewaarden (MCV's)?

Maximale concentratiewaarden (MCV's) zijn limieten die door de Europese Commissie zijn vastgesteld voor elke RoHS-beperkte stof. De limieten zijn van toepassing op elk "homogeen materiaal" waaruit een product bestaat.

De MCV's zijn als volgt: maximaal 0,1 gew.% Voor Pb, Hg, Cr6 +, PBB's, PBDE's en ftalaten maximaal 0,01 gew.% Voor Cd.

Wat zijn de beperkte stoffen onder RoHS?

De onder RoHS beperkte stoffen zijn lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), zeswaardig chroom (Cr6 +), polybroombifenylen (PBB), polybroomdifenylethers (PBDE) en vier verschillende ftalaten (DEHP, BBP, BBP) , DIBP).

Kan LEMO Materiële verklaringen verstrekken?

Vanwege de grote variatie in aanvraagformulieren, heeft LEMO zijn eigen formulieren aangenomen in antwoord op verzoeken om wettelijke informatie aan te leveren. LEMO kan op verzoek materiaalverklaringen op LEMO-template verstrekken voor sommige specifieke producten. Dien uw verzoek in via uw gebruikelijke communicatiekanaal (dochteronderneming, distributeur).

Zijn er SVHC-producten in LEMO-producten?

Lood is een component van brons, koperlegeringen en soldeerlegeringen. Deze stof kan aanwezig zijn in een concentratie van meer dan 0,1% w / w in onze artikelen (toepassingen die onder EU RoHS 2-uitzonderingen vallen).

LEMO zet zich ervoor in om waar mogelijk deze geïdentificeerde SVHC te verminderen of te verwijderen en voldoende informatie te verstrekken om een ​​veilig gebruik van de stof mogelijk te maken.

Wat is REACH?

Europese verordening nr. 1907/2006, aangenomen in december 2006, die een geïntegreerd systeem instelt voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen in de Europese Unie. Het is van toepassing op alle activiteitengebieden.

Kan LEMO een COC RoHS bieden?

Vanwege de grote variatie in aanvraagformulieren, heeft LEMO zijn eigen formulieren aangenomen in antwoord op verzoeken om wettelijke informatie aan te leveren. Als het onderdeelnummer wordt opgegeven door de klant, kan LEMO een COC leveren met vermelding van het LEMO-onderdeelnummer, de RoHS-conformiteitsstatus en het aantal vrijstellingen (indien van toepassing). Dien uw verzoek in via uw gebruikelijke communicatiekanaal (dochteronderneming, distributeur).

Zijn er uitzonderingen op RoHS? En welke worden op LEMO toegepast?

Ja. Een lijst met vrijstellingen voor het gebruik van de bovengenoemde stoffen in specifieke items is opgenomen in de bijlagen III en IV bij Richtlijn 2011/65 / EU.

Welke vrijstellingen zijn van toepassing op LEMO:

Lood (Pb):

Wat is RoHS

RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances. Ontstaan ​​in de Europese Unie als Richtlijn 2002/95 / EG, en het beperkt het gebruik van specifieke gevaarlijke materialen in elektrische en elektronische producten.

Op 2 januari 2013 is Richtlijn 2002/95 / EG vervangen door Richtlijn 2011/65 / EU, bekend als de herschikking van de RoHS-richtlijn of de RoHS 2-richtlijn.

In 2015 is Richtlijn 2015/863, bekend als RoHS 3, gepubliceerd door de EU om het toepassingsgebied van de huidige richtlijn uit te breiden met 4 extra beperkte stoffen.