Miljömässiga kriterier har en stor och växande betydelse i företagets aktiviteter och utveckling.
LEMO uppfyller hela ISO 14001 standarden, samt uppfyller och följer Europeiska lagar och regler såsom RoHS samt REACh, samt även ett flertal olika kundspecifika krav.

ISO 14001

Certifikatet enl ISO 14001 är ett åtagande från LEMO att arbeta med hållbar utveckling. Våra aktiviteter skall begränsa vårt miljömässiga fotavtryck, vi skall arbeta med begränsning av nedsmutsning samt hushålla med resurser. För att nå dessa mål bedriver LEMO ett kontinuerligt arbete med att förbättra och minska vår klimatpåverkan.

ISO 1401 Certifikat : Certifikat PDF

RoHS överensstämmelse

LEMO intygar att dess kontaktdon och tillbehör marknadsförda, tillverkade och levererade efter den 1 januari 2006 är i full överensstämmelse med kraven i direktivet 2002/95/EC från Europaparlamentet och rådet av den 27 januari, 2003 och dess omarbetning, direktivet 2011/65UE av den 8 juni 2011.

Intyg om överensstämmelse: Deklaration PDF

REACH uttalande

REACH gäller alla industrisektorer och alla deltagarna i leveranskedjan. Vad beträffar REACH förordningen är LEMO en producent av varor tillverkade av färdiga produkter.

I samarbete med våra leverantörer och enligt våra leveranskanaler, informeras vi om deras förfaranden för förhandsregistrering och vi garanterar säkerheten vid användning av de punkter som vi levererar till dig. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har publicerat en lista över ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) på sin hemsida. Vi förklarar att LEMO produkter inte innehåller något ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

REACH uttalande: Deklaration PDF

Sony Grön partnerskap

Sony som är en av världsledarna inom elektronik och elektronikutrustning, har skapat sin egen globala standard "SS-00.259".

LEMO har certifierats som grön partner sedan 2005.

För ytterligare information eller om du har frågor, vänligen kontakta oss på rohs@lemo.com.