De LEMO Group en haar dochterondernemingen (samen “LEMO”) hechten grote waarde aan de bescherming van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. Daarom exploiteert LEMO haar websites en biedt haar diensten aan in overeenstemming met de geldende wetten ten aanzien van de bescherming van de privacy en gegevensbeveiliging.

Dit Privacybeleid beschrijft de soorten gegevens die wij verzamelen, de doelen waarvoor wij deze gegevens gebruiken, en de partijen waarmee wij de gegevens delen, indien van toepassing.

Webdiensten voor gegevensverzameling

Om onze websites te bezoeken of voor de meeste andere diensten hoeft u geen persoonlijk identificeerbare gegevens op te geven.

LEMO mag beperkte niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen die uw browser beschikbaar stelt wanneer u een website bezoekt. Deze log-informatie omvat uw IP-adres, browser-type, browser-taal, datum en tijd van uw zoekopdracht, en één of meer cookies aan de hand waarvan uw browser kan worden geïdentificeerd. Wij gebruiken deze informatie om het gedrag van gebruikers beter te kunnen begrijpen en om onze diensten verder te verbeteren.

Voor sommige van onze diensten moet u een account aanmaken. LEMO vraagt u om enige persoonlijke informatie om een account aan te maken, en wij gebruiken deze informatie om de dienst te verlenen. Voor bepaalde diensten kunnen wij vragen om de gegevens van uw creditcard of andere betalingsinformatie. Deze bewaren wij in gecodeerde vorm op veilige servers.

Wanneer wij persoonlijk identificeerbare informatie nodig hebben, zullen wij u informeren over de informatietypen die wij verzamelen en over de wijze waarop wij deze gebruiken. Wij hopen dat dit u zal helpen om een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van het delen van uw persoonlijke informatie met ons. U kunt vervolgens zelf beslissen of u de informatie wilt verschaffen of niet.

Gegevensverzameling andere diensten

In het kader van LEMO's zakenrelaties (met klanten, leveranciers, verkopers en andere partners) is het LEMO toegestaan om persoonlijke gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Communiceren met zakenpartners over producten, diensten en projecten van LEMO of zakenpartners, bijv. door te reageren op aanvragen of verzoeken;
 • Plannen, uitvoeren en beheren van de (contractuele) relatie met zakenpartners, bijv. door het uitvoeren van transacties en bestellingen van producten of diensten, het afhandelen van betalingen, het voeren van de boekhouding, het uitvoeren van audits, facturering en verzamelactiviteiten, het regelen van verzendingen en leveringen, het faciliteren van reparaties en het verlenen van ondersteunende diensten;
 • Beheren en uitvoeren van klantonderzoeken, marketingcampagnes, marktanalyses, wedstrijden of andere promotie-activiteiten of evenementen;
 • Handhaven en beschermen van de veiligheid van onze producten, diensten en websites, het voorkomen en detecteren van veiligheidsrisico's, fraude of andere criminele of schadelijke activiteiten;
 • Toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen (zoals verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens), verplichtingen ten aanzien van de controle op naleving door zakenpartners (om witteboordencriminaliteit of het witwassen van geld te voorkomen), en LEMO-beleid of industrienormen; en
 • Oplossen van geschillen, handhaven van onze contractuele overeenkomsten en vaststellen, uitvoeren of verdedigen van juridische claims.

Voor de hierboven vermelde doelen mag LEMO de volgende categorieën van persoonlijke gegevens verwerken:

 • Contactinformatie, zoals volledige naam, werkadres, telefoonnummer werk, mobiele telefoonnummer werk, faxnummer werk en e-mailadres werk;
 • Betalingsgegevens, zoals benodigde gegevens voor het afhandelen van betalingen en het voorkomen van fraude, inclusief creditcard-/pinpasnummers, beveiligingscodes en andere gerelateerde factureringsinformatie;
 • Overige informatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt in het kader van een project of contractuele relatie met LEMO of vrijwillig wordt verstrekt door de zakenpartner, zoals geplaatste orders, uitgevoerde betalingen, verzoeken en projectmijlpalen;
 • Informatie verzameld uit openbare bronnen, integriteitsdatabases en kredietinstellingen; en
 • Indien wettelijk vereist voor het controleren van naleving door zakenpartners: informatie over relevante en belangrijke procesvoering of andere juridische procedures tegen de zakenpartners.

Het verwerken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om bovenstaande doelen te verwezenlijken, inclusief de uitvoering van de desbetreffende (contractuele) relatie met zakenpartners. Tenzij anders aangegeven, wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens gevormd door het contract en legitieme belangen (Artikel 6 (1) (b) of (f) van de Algemene verordening gegevensbescherming) of - indien uitdrukkelijk verschaft door de zakenpartner – de toestemming (Artikel 6 (1) (a) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Gegevensuitwisseling

Wij verhuren of verkopen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet aan andere bedrijven of individuen. LEMO mag persoonlijke gegevens doorgeven aan andere LEMO-bedrijven en -partners, maar slechts voor zover en voor zolang dat strikt noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden.

Indien dit wettelijk is toegestaan, mag LEMO zo nodig persoonlijke gegevens doorgeven aan rechtbanken, wetshandhavingsautoriteiten, toezichthouders of advocaten om te voldoen aan de wet of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

LEMO mag gebruik maken van dienstverleners (zogenaamde gegevensverwerkers), zoals leveranciers van hosting- of IT-onderhoudsdiensten, die uitsluitend handelen in opdracht van LEMO en die contractueel gebonden zijn aan de naleving van de desbetreffende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Ontvangers van persoonlijke gegevens bevinden zich mogelijk in landen buiten de EU (“derde landen”), waar geldende wetten een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bieden.

In dergelijke gevallen, en tenzij anders bepaald in de toepasselijke wet, neemt LEMO maatregelen om adequate en geschikte waarborgen te implementeren ter bescherming van persoonlijke gegevens.

Bewaartermijnen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op het moment dat persoonlijke gegevens worden verzameld, wissen wij persoonlijke gegevens indien het niet langer noodzakelijk is om deze te bewaren ten behoeve van de doelen waarvoor deze verzameld of anderszins verwerkt werden, en indien geen van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen ten aanzien van het bewaren van informatie krachtens de geldende wetgeving (zoals fiscale en sociale wetgeving) eisen dat wij persoonlijke gegevens langer bewaren.

Recht om toestemming in te trekken

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens door LEMO, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang in te trekken, d.w.z. de intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Indien de toestemming wordt ingetrokken, mag LEMO de persoonlijke gegevens uitsluitend verder verwerken indien er sprake is van een andere juridische grondslag voor de verwerking.

Uw rechten

Krachtens van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u - mits aan de desbetreffende juridische voorwaarden wordt voldaan - mogelijk het recht om:

 • een bevestiging van LEMO te ontvangen of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt, en indien dit het geval is, toegang tot de persoonlijke gegevens te verkrijgen;
 • van LEMO een rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens te eisen;
 • van LEMO het wissen van uw persoonlijke gegevens te eisen;
 • van LEMO een beperking ten aanzien van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen;
 • van LEMO een kopie te ontvangen van de door u verstrekte persoonlijke gegevens, in een gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat, en LEMO te verzoeken om deze gegevens door te sturen naar een andere, door u geselecteerde ontvanger; en
 • op grond van uw desbetreffende situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Informatiebeveiliging

Wij nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongemachtigde toegang of wijziging, publicatie of vernietiging.

Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke identificeerbare informatie tot medewerkers die toegang tot de informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen of om onze diensten te kunnen verlenen.

Contact

LEMO biedt hulp bij alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, commentaren, bezwaren of klachten, of indien u van uw rechten gebruik wilt maken. Neem voor eventuele vragen hierover contact met ons op via: gdpr@LEMO.com.

De persoon binnen LEMO die verantwoordelijk is voor deze zaken is onze juridisch adviseur: Marcel Kochan (mkochan@lemo.com).