Reikwijdte

Toegang tot en gebruik van de LEMO-website worden geregeld door deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden"), die van tijd tot tijd door LEMO worden aangepast. Door de website te openen, hierin te zoeken en deze te gebruiken, geeft u aan dat u deze Algemene Voorwaarden, zoals gewijzigd, hebt begrepen en geaccepteerd. Wijzigingen worden in een nieuwe gedagtekende versie naar deze website gepost, die u regelmatig dient te raadplegen. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op middelen en gereedschappen die worden verschaft via de LEMO-websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, download-gedeelten, onderzoeksgedeelten, community forums, chat rooms, blogs, waar sites en productinformatie worden gedeeld. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle LEMO-websites, zowel nu als in de toekomst. Hieronder worden alle materialen en diensten waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn aangeduid als "LEMO Services."

LEMO behoudt zich het recht voor om uw toegang tot deze website te beperken of te beëindigen, of om uw registratie te beëindigen of op te schorten vanwege niet-naleving van de voorwaarden en het beleid zoals die op deze website worden vermeld, met inbegrip van deze Voorwaarden, of op enig moment om welke reden dan ook.

Gebruikersinformatie

Voor het gebruik van bepaalde onderdelen van deze website wordt u gevraagd informatie over uzelf te verschaffen, zoals voornaam, e-mailadres, wachtwoord, woonplaats, land of postcode. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw account-informatie, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in dat u LEMO onmiddellijk op de hoogte brengt van een eventueel ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of van enige andere inbreuk op de veiligheid. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan bij LEMO of bij enige andere gebruiker of bezoeker van deze website als gevolg van het gebruik van uw LEMO-ID, wachtwoord of account door een andere persoon.

Het is niet toegestaan om op enig moment de LEMO-ID, het wachtwoord of account van een andere persoon te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring van de houder van de desbetreffende LEMO-ID, het wachtwoord of account. LEMO kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet in acht nemen door u van deze verplichtingen.

Privacybeleid

LEMO respecteert de door u gewenste privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt beschermd.

Het privacybeleid van LEMO is te vinden op https://www.lemo.com/nl/faq/privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de voorwaarden van ons privacy-beleid.

Inhoud

Alle wettelijke rechten, de eigendomstitel en belangen met betrekking tot de website en LEMO Services, met inbegrip van alle handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere merkgerelateerde voorzieningen daarin (ongeacht of deze rechten gedeponeerd zijn of niet, en ongeacht waar in de wereld die rechten bestaan) zijn eigendom van of staan onder zeggenschap van LEMO. Dergelijke content wordt beschermd door het handelsrecht, auteursrecht, octrooien, merkenrecht en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke mededinging. Deze mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, gepost, doorgestuurd of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LEMO. Tevens mag u geen content vermeld op deze website of enige andere server "weergeven" zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van LEMO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document, kent LEMO u geen uitdrukkelijke of impliciete rechten toe op enig patent, auteursrecht, handelsmerk of andere informatie m.b.t. handelsgeheimen.

Informatie posten door gebruiker

Bepaalde functies van LEMO Services stellen u mogelijk in staat om informatie te posten of in te sturen. U kunt reviews, commentaren, video's en andere content en communicatie posten, en suggesties, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie insturen, mits dergelijke content niet beschermd, vertrouwelijk, onrechtmatig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, een aantasting van iemands privacy, een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten vormend, of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is, zulks naar eigen goeddunken van LEMO, en geen software-virussen, politieke campagne-uitingen, commerciële boodschappen of enige vorm van “spam” bevat. LEMO behoudt zich het recht voor (zonder verplichting hiertoe) om dergelijke content te verwijderen of te bewerken, maar voert geen regelmatige controles van geposte content uit. Gelieve in acht te nemen dat deze delen voor iedereen toegankelijk en niet vertrouwelijk zijn.

Door uw content te posten naar openbare gebieden op de website, verleent u LEMO, haar dochterondernemingen, partners en distributeurs het eeuwigdurende, onherroepelijke en royalty-vrije recht om uw content te gebruiken, kopiëren, weer te geven, uit te voeren, te distribueren, aan te passen, daarvan afgeleide werken te maken, te sublicentiëren en te promoten in enig medium en op enigerlei wijze, en om uw naam, gelijkenis, biografie, stem, video en foto (indien van toepassing) te gebruiken en sublicentiëren om de desbetreffende postings aan u toe te schrijven. U stemt erin toe dat wij op elke wijze en zonder enige beperking alle commentaren, adviezen, aanbevelingen, suggesties, klachten en andere feedback die u verstrekt met betrekking tot deze website, LEMO-producten en/of -diensten mogen gebruiken, en dat LEMO alle intellectuele eigendomsrechten toekomen die wij creëren op basis van uw feedback of door uw feedback hierin op te nemen.

LEMO heeft het recht maar niet de verplichting om enige activiteit of content te controleren en te bewerken of verwijderen. LEMO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor content die door u of enige derde is gepost.

Links naar websites en diensten van derden

Om u uitgebreide en nuttige hulpbronnen te kunnen verschaffen, bevat deze website mogelijk links naar websites van derden die niet onder de controle van LEMO staan. LEMO is niet verantwoordelijk voor de content van of producten aangeboden op enige gekoppelde site, of voor enige wijzigingen of updates met betrekking tot dergelijke sites. LEMO verschaft deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van enige link impliceert niet dat LEMO de content of producten op een dergelijke site van derden onderschrijft, garandeert of enige verantwoordelijkheid hiervoor aanvaardt.

Tijdens uw gebruik van deze website wordt u mogelijk op de hoogte gesteld van diensten, producten, aanbiedingen en acties van derden, en niet van LEMO. Indien u besluit om diensten of producten van derden te gebruiken, bent u verantwoordelijk voor het doorlezen en begrijpen van de algemene voorwaarden met betrekking tot een bepaalde dienst of product van derden. U stemt ermee in dat de derde, en niet LEMO, verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de door derden aangeboden diensten of producten.

Garantie-disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald en voor zover maximaal is toegestaan ​​door de wet,    worden deze website en alle materialen, informatie, postings, meningen of diensten op deze website of waarnaar wordt verwezen op deze website verstrekt “in de staat waarin deze zich bevinden” en “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie en LEMO en haar leveranciers, externe dienstverleners en partners (hierna gezamenlijk aangeduid als “leveranciers”) wijzen hierbij uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, componenten van derden als zodanig of opgenomen in samenstellingen, niet-inbreuk en titel. Lemo geeft geen aanbevelingen of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van enig(e) advies, mening, verklaring of andere informatie die wordt weergegeven, geüpload of gedistribueerd via de website. LEMO en zijn leveranciers bieden geen garantie dat deze website zal voldoen aan uw eisen of verwachtingen, dat de toegang tot deze website of enige informatie, postings, meningen of diensten waarnaar wordt verwezen op deze website ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zullen zijn, of dat de resultaten van het gebruik ervan accuraat of betrouwbaar zullen zijn, of geschikt voor de door u beoogde doelen. LEMO kan niet garanderen dat bestanden of andere gegevens die u via deze website downloadt vrij zullen zijn van virussen, malware, besmetting of schadelijke functies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle virussen, malware, Trojaanse paarden, wormen, adware, spyware, crimeware, online graffiti-taggers, droppers, rootkits, keyloggers, bots of andere schadelijke softwareprogramma's of programma-elementen. Bovendien is LEMO niet verantwoordelijk voor het gedrag van externe dienstverleners, of partners, online of offline. Geen mondelinge of schriftelijke informatie ontvangen door LEMO, zijn leveranciers, of anderszins verkregen, is van invloed op deze disclaimer. Bepaalde jurisdicties staan deze beperkingen niet toe, zodat bovenstaande beperkingen mogelijk niet gelden binnen uw jurisdictie.

Beperking van aansprakelijkheid

U verklaart uitdrukkelijk te begrijpen en te erkennen dat LEMO (of LEMO's functionarissen, directeuren, investeerders, dochterondernemingen, agenten, gevolmachtigden, vertegenwoordigers, leveranciers, partners of medewerkers) niet aansprakelijk zijn voor enige directe schade of enige speciale, rechtstreekse, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of exemplaire schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, welke schade ook als gevolg van verlies van gebruik, gegevens, winst, of andere immateriële schade (zelfs als LEMO op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website, verwijdering of beëindiging van deze website, ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens, fouten of omissies in content op deze website, verklaringen of gedrag van derden op deze website, instructie, informatie of diensten verschaft door of vermeld op deze website, of enige andere zaak met betrekking tot deze website.

Vrijwaring

U vrijwaart, verdedigt en beschermt LEMO, haar dochterondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, medewerkers en agenten tegen alle claims, eisen, schade, kosten en aansprakelijkheid, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door derden of als gevolg van uw handelingen of omissies die voortvloeien uit uw onrechtmatige gebruik van deze website bij de niet-naleving van de desbetreffende voorwaarden. LEMO behoudt zich het recht voor om als enige de verdediging en het beheer van een zaak op zich te nemen, die anders onder vrijwaring door u valt, en u stemt ermee in zo goed mogelijk en zoals redelijkerwijs van u verwacht kan worden, samen te werken voor de verdediging tegen eventuele claims. De voorgaande bepaling is niet van toepassing indien enige claims, eisen, schade, kosten of aansprakelijkheid het gevolg zijn van LEMO’s eigen nalatigheid, bedrog, opzettelijke schadetoediening of opzettelijke overtreding van de wet.

Openbaarmaking van gebruik

LEMO behoudt zich te allen tijde het recht voor om enige informatie openbaar te maken die LEMO noodzakelijk acht om te kunnen voldoen aan een geldende wet, voorschrift, juridisch proces of verzoek van de overheid. LEMO mag uw informatie tevens openbaar maken wanneer LEMO vaststelt dat desbetreffende wetgeving een dergelijke openbaarmaking, waaronder het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudebestrijding, vereist of toestaat.

Beëindiging

U stemt ermee in dat LEMO naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de website kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de website kan blokkeren indien wij vaststellen dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen die mogelijk betrekking hebben op uw gebruik van de website hebt geschonden, of om andere redenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (1) verzoeken van gerechtelijke instellingen of andere overheidsinstellingen, (2) een verzoek om uw account te verwijderen, (3) beëindiging of significante wijziging van de website of van enige dienst die wordt aangeboden op of via de website, of (4) onverwachte technische kwesties of problemen.

Indien deze overeenkomst wordt beëindigd, blijven de beperkingen ten aanzien van content of materialen die op de website verschijnen, en de verklaringen en garanties, schadeloosstellingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. Indien u niet tevreden bent over de website of enige dienst die wordt verleend door LEMO, dan is uw enige verhaalsmogelijkheid de beëindiging van deze overeenkomst.

Indien LEMO juridische stappen tegen u neemt als gevolg van uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, zal LEMO gerechtigd zijn om van u te vorderen, en u stemt er dan mee in om dat dan ook te betalen, de kosten van advocaten en gerelateerde kosten, in redelijkheid, boven op de genoegdoening die aan LEMO wordt toegewezen. U stemt ermee in dat LEMO geen aansprakelijkheid heeft ten opzichte van u of een derde in geval van beëindiging van uw toegang tot de website.

Geldend recht

Deze Voorwaarden en uw gebruik van deze website zijn onderworpen aan het Zwitserse recht, ongeacht de conflicten van de wettelijke bepalingen daarvan; alle claims en vorderingen moeten worden ingediend bij het hof in Lausanne, Zwitserland, en u gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbank met als doel het beslechten van dergelijke claims of vorderingen. U wijst alle argumenten ter verdediging wegens gebrek aan persoonlijke jurisdictie van de hand.

Algemene bepalingen

LEMO kan deze Voorwaarden op elk gewenst moment overdragen aan elke dochteronderneming of gelieerde onderneming, of in het kader van de verkoop aan, fusie met of andere overdracht van LEMO aan een andere entiteit. U mag deze overeenkomst niet overdragen. Wanneer LEMO een recht op grond van de Voorwaarden of een bepaling daarvan niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat wij afzien van dat recht of die bepaling. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden, stemmen de partijen er desondanks mee in dat de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen van deze Voorwaarden, onverminderd van kracht zullen blijven.

LEMO kan deze Voorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze posting te updaten. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele Voorwaarden te lezen, omdat deze bindend zijn voor u. Uitdrukkelijk geldende juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze website kunnen sommige bepalingen in deze voorwaarden vervangen.

LEMO heeft deze Voorwaarden in juni 2017 herzien.